Navnet Utstein skriver seg opprinnelig fra et lite skjær vest for Klosterøy, hvor Utstein Gard og Utstein Kloster ligger. Området ble fredet i1999 under kulturminneloven som Utstein kulturmiljø.

 

Det sies i forskriften om fredningen at dette området har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg. Det fredede området dekker totalt et areal på om lag 2500 dekar og omfatter Utstein Gard, Utstein Kloster, Klostervågen og Fjøløysundet, samt en sone på inntil 220 meter fra land i sjøen utenfor. Formålet med fredningen som Utstein Gard initierte i sin tid, var å sikre og ivareta det særpregede kulturmiljøet og beitemarkene ved Utstein Kloster. På Klosterøy er det dyr på innmark og kulturbeite året rundt og begrenset adgang til ferdsel. Se turanbefalinger i nærområdet her.